Pedagogický přístup

Vztah pedagogů k dětem je partnerský, založený na vzájemné důvěře, úctě, empatii a spolupráci všech zúčastněných. Za důležitou považujeme komunikaci vycházející z principů Respektovat a být respektován.

 

Zásady dobré komunikace:

  • projevujeme empatii, nasloucháme s účastí
  • používáme oznamovací věty, rozkazy nahrazujeme popisem a informacemi
  • zaměřujeme se na pozitivní souvislosti, upevňujeme pozitivní chování
  • hovoříme o věci, o problému, NE o osobě – vyhýbáme se hodnocení a obviňování
  • mluvíme o tom, co se děje právě teď, NE vyhrožování – „nikdy, vždycky, pořád,…“
  • k řešení přibíráme zainteresovanou osobu, umožňujeme spoluúčast
  • dáváme možnost výběru z přijatelných činností, NE zákazy
  • hovoříme o tom, jak se cítíme (já – výrok)
  • vyjadřujeme svá přání a očekávání přijatelného chování

 

Prvořadým úkolem pedagogů je vést děti ke zdravému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci, chránit si své zdraví, přírodu a životní prostředí. Ve výchově vycházíme z rodinných zvyklostí (např. domácí práce), preferujeme samostatnost dětí, umožníme rozhodnout se, a následně pocítit přirozené důsledky vlastních volby (vždy v bezpečných mezích). Pedagog je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzí v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Pedagog iniciuje vhodné činnosti, nabízí dětem příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i světu kolem sebe.